Xullo | Juliol


Do álbum Outras fotos

Di o Ender84, de ¿Quien es Ender?:

Diu l’Ender84, de ¿Quien es Ender?:

 

Otra noche que no consigo dormir. Maldito calor. Maldito insomnio. Jodido Julio. La neurona está cocida. No da para más.

Di o Jordi, de Gumets:

Diu en Jordi, de Gumets:

 

el juliol és tonto. és un mes indecís que no s’acaba de decidir a ser juny o a ser agost, i això em rebenta perquè no sé del tot com prendre’m el temps que gasto. el juny, el maleït juny, torna quan no encerto en què invertir l’estona. és llavors quan amb els nervis a flor de pell m’assento davant la finestra i intento calmar-me l’ànim amb algun vici moderat, observant com en les finestres de més enllà també hi ha gent que pensa en els llums d’altres finestres de juliol.

Eu digo:

Sempre dixen que Barcelona é unha moi boa cidade para vivir, exceptuando os meses de xullo e agosto. E dicíao así, como unha frase feita, un topicazo. Este verán, o primeiro da miña vida sen vacacións stricto senso, é duro de roer. Non sei se é polo feito de pasalo nesta cidade (qué ruído fan as motos en xullo) ou simplemente porque a carreira de fondo, ao final, cansa. Iso si: anímame moito a “solidariedade blogueira”.

Jo dic:

Sempre he dit que Barcelona és una molt bona ciutat per viure, tret dels mesos de juliol i agost. I ho deia així, com si fos una frase feta, un topicàs. Aquest estiu, el primer de la meva vida sense vacances stricto senso, és difícil de pair. No sé si és pel fet de passar-lo en aquesta ciutat (quin soroll fan les motos al juliol) o simplement perquè la carrera de fons, al final, cansa. Això sí: m’anima molt la “solidaritat blocaira”.

 

Xa funciona xabre.eu! | Ja funciona xabre.eu!

Non é que queira ser o mellor posicionado en Google, mais estou convencido que é máis fácil de lembrar xabre.eu que ouriceira.blogaliza.org, sobre todo para os catalanoparlants. Por certo, .eu é de Europa, non de egocentrismo.

No és que vulguir ser el millor posicionat a Google, però estic convençut que és més fàcil de recordar xabre.eu que ouriceira.blogaliza.org, sobretot per als catalanoparlants. Per cert, .eu és d’Europa, no d’egocentrisme.

 

ACTUALIZACIÓN / ACTUALITZACIÓ 23/08/2012:

Agora mesmo funciona só ouriceira.com. O dominio xabre.eu foi dado de baixa.

Ara mateix funciona només ouriceira.com. El domini xabre.eu ha estat donat de baixa.

O meu primeiro disco | El meu primer disc

Dias Estranhos presenta novo disco. Velaquí o meu, combinación misteriosa de natureza, cultura oriental e software libre.

Dias Estranhos presenta nou disc. Aquí teniu el meu, combinació misteriosa de natura, cultura oriental i programari lliure.

Trátase de crear a portada dun disco imaxinario a partir das seguintes instrucións:

– Visita esta páxina, que che mostrará un artigo da wikipedia ao chou. O nome do artigo será o da banda. Nunca pensei que o meu grupo se chamaría Empress Dowager Xiaozhuang, famosa concubina.

Nesta páxina de citas célebres, colle as catro últimas palabras da última cita, coas que formarás o título do disco. Dixo Laurence J. Peter: There is no stigma attached to recognizing a bad decision in time to install a better one.

– A terceira foto que che apareza aquí será a capa do disco. A miña foi esta de Lomokev. Flickr sabía do meu gusto pola natureza e os sinais de tránsito.

P.D.: A este tipo de cadeas chámanlle memes. Eu négome: non atoparon outro nome máis horríbel? Better cadea.

Es tracta de crear una portada d’un disc imaginari a partir de les següents instruccions:

– Visita aquesta pàgina, que et mostrarà un article de la wikipedia a l’atzar. El nom de l’article serà el de la banda. Mai no havia pensat que el meu grup es diria Empress Dowager Xiaozhuang, famosa concubina.

En aquesta pàgina de cites cèlebres, queda’t amb les quatre darreres paraules de l’última cita, amb les quals formaràs el nom del disc. Laurence J. Peter va dir: There is no stigma attached to recognizing a bad decision in time to install a better one.

– La tercera foto que t’aparegui aquí serà la portada del disc. La meva ha estat aquesta d’en Lomokev. Flickr coneixia el meu gust per la natura i els senyals de trànsit.

P.D.: D’aquest tipus de cadenes en diuen memes. Jo m’hi nego: no han trobat un altre nom més horrible? Better cadena.

 

 

Esta noite | Aquesta nit


Do álbum Monografia 2008

Esta noite semella que quere correr un pouquiño de aire.

Acabo de pensar que as anotacións deste verán en Barcelona poden ser como as comidas que pide o corpo: lixeiriñas.

Na miña revista deportiva de cabeceira lin que cada kcal necesita un ml de auga para queimala. Seguro que cómpre máis auga para dixerir un razoamento sobre as relacións estado-nación que para ler os meus comentarios sobre a meteoroloxía mediterránea.

Saúde e froita.

Aquesta nit sembla que vol córrer una mica d’aire.

Acabo de pensar que els articles d’aquest estiu a Barcelona poden ser com els menjars que demana el cos: lleugerets.

A la meva revista deportiva de capçalera he llegit que cada kcal necessita un ml d’aigua per a digerir-la. Segur que cal més aigua per digerir un raonament sobre les relacións estat-nació que per llegir els meus comentaris sobre la meteorologia mediterrànea.

Salut i fruita.

Falar por falar | Parlar per parlar


Do álbum Monografia 2008

Falar do que sinto hoxe na biblioteca da Facultade. Falar de se podemos ter outra España. Falar das fotos da última saída de campo (senso estricto). Falar da auga, Sitges (e Garraf) e a piscina. Falar da monarquía e a estulticia. Falar do galego, o catalán e Arturo Pérez Reverte. Falar de Rivas. Falar da incultura e as mentes fechadas, indispostas para a convivencia. Falar de moitas outras ideas e contos. Non ter claro de cal cuestión falar. Publicar esta disquisición. Metabloguear. Falar por falar.

Parlar sobre allò que sento avui a la biblioteca de la Facultat. Parlar de si podem tenir un altra Espanya. Parlar de les fotos de l’última sortida de camp (senso estricto). Parlar de l’aigua, Sitges (i Garraf) i la piscina. Parlar de la monarquia i l’estultícia. Parlar del gallec, el català i Arturo Pérez Reverte. Parlar de Rivas. Parlar de la incultura i les ments tancades, indisposades per a la convivència. Parlar de moltes altres idees i contes. No tenir clar de quina qüestió parlar. Publicar aquesta disquisició. Metabloquear. Parlar per parlar.

Hai días | Hi ha dies

Hai días que ante tanta creación blogosférica de calidade penso que o mellor que podería facer é humildemente deixar de escribir. Mais case sempre o día despois éntranme ganas de escribir. E escribo. Como dixo alguén: o pracer máis grande é durmir cando tes sono. E eu xeralizaría: o pracer máis grande é facer o que queres. En todo caso a dificultade de ser feliz pode estar en saber que é o que queres.

Hi ha dies que davant de tanta creació blocosfèrica de qualitat penso que el millor que podria fer és humilment deixar d’escirure. Però gairebé sempre el dia després em venen ganes d’escirure. I escric. Com deia algú: el plaer més gran és dormir quan tens son. I jo generalitzaria: el plaer més gran és fer el que vulguis. En tot cas la dificultat de ser feliç pot raure en saber què vols.

Ouriceira revisited

Remato os exames, sorrío como na foto da esquerda, e decido volver á apariencia sinxela que tivo nos seus inicios a Ouriceira. A ver canto dura 🙂 Por certo, algún día debería acabar o traslado de todo o vello material.

Acabo els exàmens, somric com a la foto de l’esquerra, i decideixo tornar a l’apariència l’aparença senzilla que va tenir al seu començament la Ouriceira. A veure quant dura 🙂 Per cert, algun dia hauria d’acabar el trasllat de tot el material vell.