Cando mintes como fas? | Quan menteixes com fas?

Cando mintes como fas? Iso dicía miña nai cando nos cazaba nunha mentira escandalosamente evidente. Quedar co cú ao aire.

En TVE o estilo Urdaci rexurde por momentos. Podedes miralo desde todas as perspectivas que queirades. Podedes estar en contra da pitada. Mais a manipulación e a censura de TVE é vergoñenta. Pasen e vexan:

Quan menteixes com fas? Això deia ma mare quan ens enxampava en una mentida escandalosament evident. Quedar-se amb el cul a l’aire.

A TVE l’estil Urdaci resorgeix per moments. Ho podeu mirar des de totes les perspectivas que vulgueu. Podeu estar en contra de la xiulada. Però la manipulació i la censura de TVE és de vergonya. Passin i vegin:

No Marca (moi explicativo o vídeo):

“En el descanso del encuentro y para rematar la faena, el locutor de TVE, Juan Carlos Rivero, se excusó por no haber podido ofrecer el himno en directo “por un error humano” y lo emitió censurado, eliminando los silbidos al himno, enfocando a los jugadores y mostrando un par de imágenes de los pocos hinchas que se comportaron con respeto.”

En El País,

“Coincidiendo con la atronadora pitada de la hinchada vasca y catalana a la marcha de Granaderos, que se prolongó durante 50 largos segundos, Televisión Española, que retransmitía el encuentro en directo, tapó ese minuto con dos conexiones en directo con las ciudades de ambos equipos.”

Ollo á magnitude da pitada na Ser.

Comenta Público:

“Lo insólito es que, como si se tratara de un olvido, o quizás de China, la televisión pública ofreció la escena del himno en diferido en el descanso. Sólo se escuchó la música, nada de los pitidos. Y como imagen, los jugadores, y algún plano corto de aficionados escogidos: uno del Athletic, con la mano en el corazón.”

Os de “Se rompe España(TM), aka El Mundo:

“El himno más pitado, pero no para TVE.”

“En el descanso, TVE emitió el momento en que sonó el himno en una grabación con el himno en primer plano, con sonido ambiente imperceptible y los silbidos silenciados.”

Os únicos que sempre teñen La Razón:

La respuesta fue la esperada durante poco más de 50 segundos: una sonora pitada mientras la cámara de televisión recorría las caras de todos los jugadores alineados aunque Televisión Española, que retransmitía el encuentro en directo, ‘tapó’ ese minuto con dos conexiones en directo en las ciudades de los dos equipos.

Foto: Madeira de Uz en Flickr

Oito deportes | Vuit esports

1. Ciclismo urbano, con bicicleta de máis de dez anos, de barra baixa para previr a infertilidade, con cadeados de máis valor que a bici en si mesma, e baixo o risco de que un conductor che dedique o apelativo agarimoso de “Gilipollas!” sen ningún motivo aparente.

1. Ciclisme urbà, amb bicicleta de més de deu anys, de barra baixa per a prevenir la infertilitat, amb candaus de més valor que la bici en si mateixa, i sota el ric que un conductor et dediqui l’apelatiu l’apel·latiu carinyós de “Gilipollas!” sense cap motiu aparent.

2. Marcha atlética, con mallas longas, dúas camisolas, chaqueta de chándal e luvas, esvarando polo carril bici da Ronda de Fingoi, xeado, mentres comeza a nevar.

2 . Marxa atlètica, amb mallees llargues, dues samarretes, xaqueta de xandal i guants, relliscant pel carril bici de la Ronda de Fingoi, gelat, mentre comença a nevar.

3. Natación no embalse de Belesar (ou dos Peares?) despois dunha dura xornada de exterminación do caranguexo americano invasor, e previo a unha cea-degustación do caranguexo americano invasor con salsiña rica.

3. Natació a l’embassament de Belesar (o el de Os Peares?) després d’una dura jornada d’exterminació del cranc americà invasor, i previ a un sopar-degustació del cranc americà invasor amb suquet bonot.

4. Sendeirismo nunha roita organizada de Viladrau a La Garriga, coas correspondentes paradas para inxerir pan con tomate e butifarras, laranxas e mazás, todo acompañado dunha agradábel conversa primeira (de prima) e unhas maniotas ao día seguinte moi divertidas.

4. Senderisme a una ruta organitzada de Viladrau a La Garriga, amb les corresponents parades per a ingerir pà amb tomàquet i botifarres, taronjas i pomes, tot mantenint una agradable conversa primera (de prima, cosina) i unes agulletes el dia següent molt divertides.

5. Fútbol sala nun campo con tendencia a tinguilo todo de azul, incluídas as inflamacións producidas por unha fractura de radio e outra de deda gorda do pé esquerdo, iso si, en diferentes días.

5. Futbol sala a un camp amb tendència a tenyir-ho tot de color blau, incloses les inflamacions produïdes per una fractura de radi i un altra de dit gros del peu esquerre, això sí, en diferents dies.

6. Correr polo Monte Segade esquivando raíces ou no seu defecto afuciñando, perdéndose polos múltiples camiños, ningún dos cales leva a Roma. Camiñante, non hai camiño, faise camiño ao afuciñar.

6. Còrrer pel Monte Segade, tot esquivant arrels o en el seu defecte ensopegant, perdent-se pels múltiples camins, cap del quals porta a Roma. Caminant, no hi ha camí, es fa camí en ensopegar.

7. Carreiras de chapas, deporte que implica un gran desgaste físico e sobre todo psicolóxico, porque despois de pasar unha mañá construíndo un circuito de elite a base de area de praia, madeiras de barcas, mexilóns e algas, sube a marea e desfai as pistas antes de que poidas rematar a competición.

7. Carreres de xapes, esport que implica un fort desgast físic i sobretot psicològic, perquè després de passar-te tot un matí construïnt un circuit d’elit a base de sorra de platja, fustes de barques, musclos i algues, puja la marea (a Catalunya no n’hi ha, d’això) i desfà les pistes abans que puguis acabar la competició.

8. Si, ese que estades pensando… o mellor de todos.

8. Sí, això que esteu pensant… el millor de tots.

Convidado (ou non) pola Pícara de Allegue, convido aos blogueiros e blogueiras de Cataliza (ou Galizunya).

Convidat (o no) per A Pícara de Allegue, convido als i les blocaires de Cataliza (o Galizunya).

Non puido ser | No ha pogut ser


[Wiki pedia]

O fútbol é asi. | El futbol és així.

Son 11 contra 11. | Són 11 contra 11.

O partido non acaba até o minuto 90. | El partit no s’acaba fins al minut 90.

Non hai equipo pequeno. | No hi ha equip petit.

Está todo moi politizado. | Està tot molt polititzat.

Non se pode xeralizar. | No es pot generalitzar.

Todos os extremos son malos. | Tots els extrems són dolents.

O diésel compensa se fas moitos quilómetros. | El dièsel compensa si fas molts kilòmetres.

Apuntémonos á billarda.

Apuntem-nos a la billarda.

Xermán Viluba, integrante dos míticos Skornabois, agora en Safari Orquestra, e impulsor da Liga Nacional de Billarda:
“O final do ciclo dos galácticos do futbol coincide co ascenso das novas estrelas da billarda”.

Até sempre, Alexandre | Fins sempre, Alexandre

[gv data=”zt5i7VwZOhY” width=”450″ height=”375″][/gv]
Sempre fun moi negado co futbolín. Mais a miña adolescencia non tería sido a mesma sen ese invento. En abril, xogarémoslle unha na súa honra.

Extraído da web oficial de Modesto Fraga Moure:

“A iso das once da mañá, coñecín a dramática noticia a través da chamada apenada e sentida dun bo amigo, o xornalista Santi Garrido. Desde entón non teño folgos de escribir, nin de falar, nin sequera de respirar. Foise o amigo, o exemplo moral, a principal atalaia dos fisterráns no mundo enteiro. E foise en silencio, sen que ninguén se enterara, tal como sempre vivíu: a modiño, discreta e dignamente.”

“El foise sen facer ruído. Pero foise sabendo que os fisterráns, a súa Fisterra amada e, ás veces, tan inxusta, por fin, decidira apertalo cos brazos ben abertos. E iso é unha maneira feliz de despedirse. De bicar a terra. De disputar, nun man a man, a derradeira partida.”

Sempre he estat molt dolent amb el futbolí. Però la meva adolescència no hauria estat la mateixa sense aquest invent. A l’abril, en jugarem una en el seu honor.
Extret de la web oficial de Modesto Fraga Moure:

“Cap a les onze del matí , he conegut la dramàtica notícia a través de la trucada apenada i sentida d’un bon amic, el periodista Santi Garrido. Des de llavors no tinc forces per a escriure, ni per a parlar, ni tan sols per a respirar. S’en ha anat l’amic, l’exemple moral, la principal talaia dels fisterrans al món sencer. I s’en ha anat en silenci, sense que ningú se n’adonés, tal i com sempre va viure: a poc a poc, discreta i dignament.
“I s’en ha anat sense fer soroll. Però s’en ha anat sabent que els fisterrans, la seva Fisterra amada i, de vegades, tan injusta, per fi, havia decidit abraçar-lo amb els braços ben oberts. I això és una manera feliç d’acomiadar-se. De besar la terra. De disputar, en un mà a mà, la darrera partida.